Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi

Okulumuzda her seviyenin bir “rehber öğretmeni” bulunmakta ve bulunduğu kademeden mezun edinceye kadar öğrencileri takip etmektedirler. 

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Rehberlik Programı gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaç ve beklentileri, Darüşşafaka vizyon ve misyonu, değerleri temel alınarak oluşturulmuştur.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün temel amacı öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve takip etmektir. Bu amaç doğrultusunda, bireyin kendine ve başkalarına ait duyguları anlama ve yönetme yetkinliğini geliştirmesine, ilgi, yetenek ve değerleri ile uyumlu hedefler belirlemesine, akademik performansını artırmasına ve korumasına destek olmak ve zorluklar karşısında problem çözme becerisini güçlendirmek amacıyla koruyucu ve destekleyici hizmet vermektedir. 

Psikolojik danışma ve rehberlik süreci koşulsuz kabul ve saygı temelli, empatiye dayalı bir süreç olup gönüllülük, güven ve gizlilik ilkeleri prensip olarak kabul edilmektedir.

PDR (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) Bölümü’nün yürüttüğü çalışmalar:

Öğrencilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı öğrencileri sosyal ve duygusal olarak destekleyerek gelişen ve değişen dünyanın ihtiyaç ve beklentilerini yakalayabilmesini sağlayacak becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda yürütülen çalışmalar şunlardır:

Yaşam Becerileri Programı: Öğrencilerin yaşam boyu karşılaşabilecekleri zorluklar konusunda becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Bu program etkinlikleri İletişim Becerileri, Çatışma Çözme Becerileri, Hak ve Sorumluluklar, Kendini Tanıma, Psikolojik Dayanıklılık, Bilişim Araçlarının Nesnelleşmesi, Geleceği Planlama, İhmal ve İstismardan Korunma ve Nezaket ve Görgü Kuralları olarak dokuz temel başlık altında toplanmıştır. Yaşam becerileri programı sarmal bir yapıda oluşturulmuş; kazanımlar, hedefler, etkinlikler ve çalışmalar bu doğrultuda hazırlanmıştır. Bununla birlikte her sınıf seviyesindeki bütünsellik korunmuştur. PDR çalışmalarında diğer disiplinlerin iş birliği önemsenmektedir.

Önleyici Gelişimsel Rehberlik Çalışmaları: Bu alanda yapılan çalışmaların amacı gelecekte istenmeyen olay ya da durumları önlemek için bazı önlemlerin alınması ve gelecekte istenen olay ve durumları artırmak için çalışmaların yapılmasıdır.

 • Yatılı okul oryantasyon çalışmaları
 • Her sınıf düzeyinde ihtiyaçlara yönelik oryantasyon çalışmaları
 • PDR Bölümü tanıtımı ve PDR programının çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı
 • Sosyo-duygusal gelişimlerine dair yapılan bireysel ve destekleyici görüşmeler
 • Bülten/ e-bülten çalışmaları
 • Pano çalışmaları
 • Seminer çalışmaları

Eğitsel Rehberlik Çalışmaları: Eğitsel rehberlik çalışmaları PDR programının diğer bir alanını oluşturmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca akademik çalışmalarından daha fazla verim almasını sağlamaya yöneliktir. Bu doğrultuda grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İyileştirici Çalışmalar: Bu alanda yapılan çalışmalarla bireylerin başa çıkmakta zorluk çektikleri istenmeyen durumlara müdahale edilerek etkisinin azaltılması veya ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bireysel çalışmaların yanı sıra tespit edilen ortak problemlerin çözümü için grupla psikolojik danışma çalışmaları yapılmaktadır.

Mesleki Rehberlik Çalışmaları: Öğrencilerin kendi ilgi ve yetenek alanlarını tanımasını, meslek alanları hakkında bilgi sahibi olmasını ve meslek gruplarını kendi ilgi ve yetenek alanlarıyla ilişkili düşünebilmesini sağlayan çalışmaları kapsamaktadır. Bu bağlamda yapılan çalışmalar Kariyer Ofisi ile koordineli olarak yürütülmektedir.

Test ve Envanter Çalışmaları: Öğrencilerle ilgili objektif veri elde etmek amaçlı test ve envanter uygulamaları yapılır. Bu uygulamalar her sınıf seviyesinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanmıştır.  Tüm öğrenciler için uygulanan test ve envanterlerin yanı sıra bireysel ihtiyaçlara göre de uygulamalar yapılmaktadır.

Davranış Eğitim Programı (DEP): Öğrencilerin olumlu davranışlarını pekiştirirken, olumsuz davranışlarının değişimini sağlamak ve olumlu okul iklimi oluşturmak amacıyla Davranış Eğitim Programı oluşturulmuştur. Bu program “Darüşşafaka Değerleri” ve sosyal duygusal öğrenme temel alınarak hazırlanmış olup, disiplinlerarası çalışmaları içermektedir.

Velilere Yönelik Yapılan Çalışmalar

Öğrencilerin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişim sürecinde ebeveyn becerilerini desteklemek amacıyla velilere yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Okulumuzun aynı zamanda yatılı bir eğitim kurumu olması sebebiyle velilere yönelik yapılan çalışmalar PDR Bölümü için ayrı bir hassasiyete sahiptir. 

Veliye yönelik yürütülen çalışmalar şunlardır:

 • Yatılı okula uyum oryantasyon çalışmaları
 • Velilere yönelik bülten/e-bülten çalışmaları
 • Öğrencilerin sosyo-duygusal gelişimlerine dair yapılan bireysel ve destekleyici görüşmeler
 • Öğrencilerin akademik süreçlerine yönelik yapılan bireysel ve destekleyici görüşmeler
 • Öğrencilere uygulanan test ve envanterlerin sonuçlarına dair geri bildirim görüşmeleri
 • Uzman konuklar veya okul psikolojik danışmanları tarafından yapılan velilere yönelik seminerler

Öğretmenlere ve Belletmen Öğretmenlere Yönelik Yapılan Çalışmalar

Darüşşafaka Eğitim Kurumları PDR Bölümü olarak sürdürdüğümüz öğretmenlere yönelik destek çalışmaları, öğrenmenin aynı zamanda duygusal bir süreç olduğu temelinde ilerlemektedir. Dolayısıyla öğretmen-öğrenci ve veli etkileşimini sağlayacak bir zemin oluşturmanın yanında, bu ilişkinin kuvvetlenmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Aynı zamanda okulumuzun yatılı bir okul olmasından dolayı öğrenci evlerinde görev yapan belletmen öğretmenlerimize yönelik çalışmalar da sürdürülmektedir.

 Öğretmenlere ve belletmen öğretmenlere yönelik yürütülen çalışmalar şunlardır:

 • Eğitim öğretim yılı başlangıcında “dönem bilgilendirme sunumu”
 • Dönem içerisinde öğrencilere dair bilgilendirme ve öneriler
 • Pratik ve teorik seminerler
 • Öğretmenlere ve belletmen öğretmenlere yönelik bülten/e-bülten çalışmaları
 • Öğretmen öğrenci ilişkisini pekiştirebilecek etkinlikler
 • Sınıf rehber öğretmenliği olan öğretmenlere yönelik müşavirlik çalışmaları
Ada Dijital Ajans