Ar-Ge Birimi

Bilginin çok hızlı ve yoğun üretildiği günümüzde öğrenmeye açık, yaşam boyu öğrenen, gelişme veya büyüme düşüncesiyle bilgiyi etkin şekilde edinme ve kullanma becerilerine sahip bireylere ihtiyaç vardır.  

OECD (2021) Ar-Ge’yi insan bilgi birikimini artırmak ve buna dayalı yeni uygulamalar tasarlamak için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar içerecek şekilde tanımlıyor. Bu amaçla 2021-2022 eğitim-öğretim yılında kurulan Ar-Ge Birimi;

  • Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın stratejik planının sahaya aktarılması düzeyinde projelendirilmesini sağlıyor, uygulanan fazların verimliliğinin ölçülmesini takip ediyor. 
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimde yenilikçi yaklaşımları ve programları takip ederek ilgili paydaşlarla öğrenime aktarılmasını ve deneysel ortamların oluşturulmasını sağlıyor.
  • Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın ihtiyaç duyduğu eğitim programlarının geliştirilmesinde görev alıyor.
  • Ulusal ve uluslararası katılım sağlanabilecek yarışma, organizasyon, projelerin takip ediyor. 
  • Teknolojinin öğrenimde kullanılması için gerekli araştırmaların yapılmasında ilgili paydaşlarla çalışıyor; uygulama sahalarının (Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi, Planetaryum, Gözlemevi vb.) revizyonu, standartlarının oluşturulmasını sağlıyor.
  • Mesleki Gelişim Programı (MEGEP) ve Yetenek Geliştirme Programı (YEGEP) kapsamında yer alan eğitimlerin kurumsal hedeflere ve bireysel ihtiyaçlara göre belirlenmesini, planlanmasını ve uygulanmasını ilgili paydaşlarla sağlıyor. Eğitimden elde edilen kazanımların okul ortamlarına aktarılmasında görev alıyor.
  • Eğitim Kurumları bünyesinde uygulanan prosedürlerin uygulanmasını takip ediyor, ihtiyaç duyulduğunda yeni prosedürlerin yazımında görev alıyor. Prosedürlerin revizyonlarının stratejik plana uygunluğu için gerekli kontrolleri yapıyor.
  • Akademik ve idari çalışmalar için anket yoluyla veli, öğrenci ve öğretmenlerden geri bildirim alıyor.
  • Sorumluluğundaki tüm uygulamaların değerlendirilmesini, raporlanmasını ve ihtiyaç durumunda revizyonunu sağlıyor.

Research and development (R&D). OECD iLibrary. (n.d.). Retrieved November 18, 2021, from https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/research-and-development-r-d/indicator-group/english_09614029-en.  

Ada Dijital Ajans